Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.apsara.sk, ktorého prevádzkovateľom je Roman Veliačik, Medená 29, 81102 Bratislava IČO: 413 29 040, email: apsara@upcmail.sk

Prevádzkovateľ  nie je platcom DPH.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

 Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. V týchto obchodných podmienkach sa predávajúcim rozumie Roman Veliačik, Medená 29, 81102 Bratislava, IČO: 413 29 040,  číslo živn.reg.: 111-27370, č. Žo: 2004/07188/2/Z17

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci - podnikateľ je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.apsara.sk Ak je  kupujúcim spotrebiteľ, vyberie si produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke, dostupnosť tovaru je vždy uvedená u jednotlivých produktov.

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Výber produktu kupujúci potvrdí kliknutím na ikonku „Do  košíka“ nachádzajúcu sa pri cene produktu. Po ukončení nakupovania zákazník klikne na tlačidlo nákupného košíka umiestnené v pravom hornom rohu, skontroluje jeho obsah a vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (adresa, telefónne číslo, email, spôsob platby, dopravy a pod.) a objednávku odošle/potvrdí.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.apsara.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom.

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho (v prípade zvolenia platby prevodom je súčasťou potvrdzovacieho emailu faktúra s podkladmi k platbe), na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Ceny

Uvádzané ceny jednotlivých produktov a služieb sú konečné. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Celková konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane všetkých poplatkov (balné, poštovné, doprava...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Platobné podmienky

Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby, buď:

na dobierku (4,00 EUR),

prevodom na účet

v hotovosti pri osobnom odbere

Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta a.s. Tovar, ktorý je doručovaný na dobierku, je doručený najneskôr do 5 dní od prijatia objednávky. Pri platbe prevodom je tovar doručený do 5 dní od prijatia platby na účet predávajúceho. V prípade, že by dodacia lehota bola dlhšia ako avizovaná, informuje predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí s predĺženou dodacou lehotou, má právo od zmluvy odstúpiť.

Cena za poštovné sa riadi cenníkom spoločnosti Slovenská pošta a.s. Cena za balné je 1 euro pri listových zásielkach (bublinková obálka) a 2 eurá pri balíkoch.

Prevzatie tovaru

Kupujúci bezodkladne po prevzatí tovar riadne prehliadne a skontroluje. V prípade, že je prepravný obal objednaného tovaru viditeľne poškodený, odporúčame kupujúcemu tovar od prepravcu neprevziať, spísať s dopravcom protokol o poškodení a o tejto skutočnosti vyrozumieť predávajúceho. Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez existencie vyššie uvedeného dôvodu alebo bez riadneho odstúpenia od zmluvy, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením objednávky a jeho odoslaním vo výške 10 EUR. Daná čiastka bude fakturovaná kupujúcemu do 30 dní od vrátenia zásielky predávajúcemu. Kupujúci je povinný uhradiť túto čiastku do 15 dní od doručenia faktúry na jeho e-mailovú, alebo poštovú adresu. Predávajúci má právo podmieniť ďalšie objednávky od takéhoto kupujúceho platnou vopred.

Zrušenie objednávky, výmena tovaru

Kupujúci môže zrušiť objednávku na základe dohody s predávajúcim do doby jej expedície.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a na uzavretie Kúpnej zmluvy nedôjde.

Záručná doba a životnosť tovaru

Záručná doba a životnosť tovaru sú rôzne pojmy. Životnosť tovaru je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť životnosť kratšia ako záručná doba. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. Vzhľadom na povahu sortimentu je záručným listom doklad o kúpe.

Doba od okamihu uplatnenia reklamácie do doby, kedy je kupujúci povinný tovar po skončení opravy prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho súčastí, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia tovaru (súčasti).

Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej môže tovar pri správnom používaní a údržbe, vzhľadom k svojim vlastnostiam, účelu a itenzite užívania, vydržať.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.

Predchádzanie vzniku vady

Pri výbere tovaru je nutné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

Nadmerné užívanie výrobku alebo jeho používanie k nevhodnému účelu môžu nepriaznivo ovplyvniť funkčnosť a životnosť výrobku.

Správna a pravidelná údržba výrobku je predpokladom pre dobrý stav tovaru a jeho plnú funkčnosť. 

Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Reklamáciu je možné uplatniť do uplynutia záručnej doby. Ak sa objaví na tovare vada, je potrebné reklamáciu uplatniť bezodkladne. Ďalšie používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom k odmietnutiu reklamácie.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný (všetky ceduľky, visačky, príslušenstvo), čistý, suchý a hygienicky nezávadný.

Pri reklamácii je potrebné preukázať nákup tovaru dokladom o nákupe.

V prípade, že budete posielať tovar na reklamáciu poštou, priložte stručný popis dôvodu reklamácie. 

Pre urýchlenie vybavenia reklamácie kupujúci kontaktuje predávajúceho emailom či telefonicky;nasledovne tovar zašle zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe na adresu:

Roman Veliačik, Medená 29, 81102 Bratislava

V prípade, že kupujúci zistí, že tovar nie je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou alebo ak sa vyskytne pri tovare vada, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho reklamáciu. Za rozpor s kúpnou zmluvou alebo za vadu tovaru nemožno považovať a reklamáciu nemožno uplatniť v prípade, že:

- zmena vlastností tovaru vznikla v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, skladovania, nesprávneho zásahu alebo mechanického poškodenia

- zmena vlastností tovaru vznikla v dôsledku nevykonávania nutnej údržby alebo v dôsledku jej nesprávneho vykonania

- reklamácia sa týka chyby, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena

- ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim

- tovar už je úplne opotrebovaný v rámci svojej úžitkovej hodnoty

Vybavenie reklamácie

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci (pri predávanom použitom tovare má kupujúci právo na primeranú zľlavu)  alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Odstrániteľné vady

Chyby, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita tovaru, a oprava môže byť riadne vykonaná v stanovenej lehote, sú vady odstraniteľné. Posúdenie charakteru vady prislúcha predávajúcemu. Predávajúci je povinný v takom prípade vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť a tovar opraviť. Kupujúci môže požadovať výmenu tovaru len v prípade, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak nie je vyššie uvedený postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

V prípade, že sa na tovare prejaví rovnaká odstrániteľná vada i po predchádzajúcích najmenej dvoch opravách alebo ak sa vyskytnú pri tovare súčasne aspoň tri odstrániteľné vady, má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu neodstrániteľnú.

Neodstrániteľné vady

Vady, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru, sú vady neodstrániteľné. Kupujúci je v takomto prípade oprávnený požadovať výmenu tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

V prípade inej neodstrániteľnej vady veci, ktorá však nebráni v jej užívaní, vzniká kupujúcemu právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Predávajúci je oprávnený rozhodnúť o reklamácii sám a nie je povinný vyhovieť žiadosti kupujúceho o posúdenie oprávnenosti reklamácie treťou osobou. Predávajúci je ďalej oprávnený rozhodnúť sám o spôsobe vykonania záručnej opravy. Kupujúci nemôže bez súhlasu predávajúceho odovzdať tovar na opravu tretej osobe. V takom prípade stráca kupujúci nárok na bezplatné vykonanie opravy.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a  zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s  reklamovaným tovarom reklamačný protokol.

Riešenie sporov

V prípade, že predávajúci reklamáciu odmietne ako neoprávnenú, alebo ak dôjde v priebehu reklamačného konania k inému sporu, je kupujúci oprávnený obrátiť sa na súdneho znalca a vyžiadať si u neho posudok o oprávnenosti reklamácie. V prípade, že vyššie uvedený znalecký posudok predávajúci neuzná, prípadne predloží kupujúcemu posudok s odlišným výrokom, majú obe strany právo obrátiť sa na príslušný súd.

Kupujúci je povinný prevziať si tovar k dátumu uvedenom na potvrdení o vybavení reklamácie. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar do šiestich mesiacov od vyznačeného dátumu a ak bol v tejto dobe kupujúci aspoň raz výzvaný na prevzatie tovaru, má predávajúci právo tovar zlikvidovať.

Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Je odporučené tovar poistiť. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy  do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.  

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Vracia sa len hodnota tovaru, nie balné a poštovné. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku) spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho, pre urýchlenie celého procesu kupujúci kontaktuje predávajúceho prostredníctvom emailu apsara@upcmail.sk.

Adresa pre odstúpenie od zmluvy:

Roman Veliačik, Medená 29, 81102 Bratislava

V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14 dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený tovar vyskúšať v rozsahu obvyklom pri nákupe v kamennom obchode. Spotrebiteľ je však zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Tovar nesmie byť nijak použitý či poškodený, znečistený, nesmie smrdieť cigaretovým dymom, alebo byť špinavý od dámského make-upu. Musí byť zaslaný späť v originálnom obale, so všetkými vysačkami, nálepkami, alebo doplnkami čo k nemu patria, musí byť schopný ďalšieho predaja. Vyskúšať teda neznamená začať tovar používať a takýto používaný tovar po niekoľkých dňoch vrátiť. Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenualebo jej časť v zákonnej 15 dňovej lehote bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany spolu nedohodnú inak. 

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, bude spotrebiteľovi vrátená iba alikvotná časť kúpnej ceny zodpovedajúca hodnote vráteného tovaru.

Nemožnosť dodania tovaru

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v zákonnej 15 dňovej lehote bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany spolu nedohodnú inak.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.

Aby sme mohli vašu objednávku spracovať, musíte pri vašej objednávke uviesť nasledujúce údaje:

 meno a priezvisko

úplnú poštovú adresu

telefón

emailovú adresu

 Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. V prípade, že požadujete doručovanie objednávok na inú adresu než je fakturačná adresa, musíte uviesť ešte adresu dodania.

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy a súčasným aktívnym potvrdením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“ pred odoslaním objednávky súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa. Žiadosť o vymazanie z databázy zákazníkov môže kupujúci kedykoľvek zaslať na email: apsara@upcmail.sk a z databázy bude vyradený.  Prevádzkovateľ internetového obchodu Apsara sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho nevyhnutné na zrealizovanie kúpnej zmluvy sú uložené v databáze bezpečne. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej tretej strane, výnimku tvoria doručovacie a prepravné spoločnosti, ktorým sú osobné údaje poskytované výlučne za účelom doručenia tovaru kupujúcemu.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.apsara.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie  obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15.4.2015